Úradné, overené, (súdne) preklady   Pre fyzické osoby :
 • Doklady z matriky rodné listy , sobášne listy, úmrtné listy, osvedčenia, dokumenty s Apostille, a iné listiny
 • Doklady o vzdelaní vysvedčenia, diplomy, doklady o vysokoškolskom štúdiu, osvedčenia
 • Úradné doklady technický preukaz, výpisy  z registra trestov,
 • Dokumenty a listiny  štátne orgány  na Slovensku a v zahraničí
  Pre právnické osoby:
 • zakladateľské listiny
 • výpisy z OR, zmluvy , daňové doklady,  biznis- plány
 • texty v oblasti IT
preklad softvéru z pôvodného jazyka do cieľového
 • lekárska dokumentácia
 • právnická terminológia
Jazyková korektúra rodeným hovorcom. Preklady spracovávam v textovom editore a v prípade potreby aj v inom formáte. Pri preklade používam CAT nástroje –TRADOS   Tlmočnícke služby  
 • úradné odborné a bežné tlmočenie
 • obchodné rokovania, semináre a iné podujatia
 • konferencie
 • návštevy zahraničných partnerov
 • tlmočenie a sprievod pri obchodných rokovaniach
 • valné zhromaždenia atď.
  Zároveň spojené s prekladom (napr. zabezpečenie overenia listiny notárom, kopírovanie atď.)
 • notárske overenie  dokladov na Slovensku
 • apostilizacia  dokladov na Krajskom súde
 • nostrifikácia dokladov o vzdelaní na Slovensku
 • vyžiadanie  Výpisov z OR, Výpisov z RT,  Výpisov z katastra