Úradne, overené, (súdne) odborné a bežne preklady v slovenskom, ruskom a ukrajinskom jazyku
Tlmočnícke služby v slovenskom, ruskom a ukrajinskom jazyku

 

Zaväzujem sa: Zachovať absolútnu mlčanlivosť o všetkých nadobudnutých informáciách. Byť nestranný (pri zachovaní lojality voči klientovi).  

Vyhradzujem si právo: Odmietnuť prekladateľský úkon, ak existuje dôvodné podozrenie, že jeho obsah napĺňa skutkovú podstatu trestného činu, alebo je v rozpore s dobrými mravmi. Prerušiť tlmočnícky úkon, ak existuje dôvodné podozrenie, že jeho obsah napĺňa skutkovú podstatu trestného činu, je v rozpore s dobrými mravmi, alebo vykazuje znaky akejkoľvek diskriminácie.  

     

Ing. Svetlana Durániková, 2013